مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: سعید طباطبایی, ناصر صرافان, سید محمد سیدی
کلیدواژه ها : دررفتگی مفصل ران - استابولوم - شكستگي استخوان
: 5925
: 174
: 0
ایندکس شده در :
پیشزمینه: دررفتگی مفصل ران همراه با شکستگی استابولوم در اثر ضربه شدید و پرانرژی ایجاد ميشود و علیرغم درمان مناسب، ممکن است به اختلال در عملکرد مفصل و ناتوانی بیمار منجر شود. جااندازی شکستگی استابولوم و حفظ و پایداری مفصل هیپ مهمترین عامل درمانی است که در حصول نتایج بعدی، عملکرد مفصل و توانايی بیمار دخالت دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه درمان دررفتگی تروماتیک پشتي مفصل ران همراه با شکستگی دیواره پشتي استابولوم با دو روش جااندازی باز و ثابت کردن شکستگی یا درمان بسته و انجام کشش استخوانی بود. مواد و روشها: در يك بررسی دو ساله، بیمارانی که بهعلت دررفتگی پشتي هیپ همراه با شکستگی دیواره پشتي استابولوم و بدون شکستگی ران یا ساق همانطرف به دو مركز درماني اهواز مراجعه نمودند، با یکی از دو روش فوق تحت درمان قرار گرفتند. جااندازی بسته دررفتگی در كليه بیماران بهصورت اورژانس انجام شد. روش جراحی در 18 بیمار بهصورت عمل الکتیو تثبيت شکستگی استابولوم بود و شكستگي 14 بيمار طي 6-5 هفته با كششگذاري درمان شد. نتایج درمان براساس بررسی دامنه حرکتی، آسیب عصبی، پایداری مفصل، پرتونگاري (تغییرات اولیه استئوآرتریت)، اندکس شکستگی استابولوم (Acetabular fracture index) در هر دو گروه در پیگیری یکساله ثبت؛ و دادهها مقايسه شدند. يافتهها: محدودیت حرکتی بهخصوص در فلکسیون و ابداکسیون در گروه غیرجراحی بيش از گروه جراحی بود (05/0p<). آسیب عصب سیاتیک در 3 بیمار گروه جراحی مشاهده شد که در 2 بیمار بهبودی حاصل گرديد. جااندازی دقیق در گروه جراحی 17 مورد (4/94%) و در گروه غیرجراحی 9 مورد(3/64%) ؛ علايم اولیه استئوآرتریت در گروه جراحی 7 مورد (9/38%) و غیرجراحی 8 مورد (57%) و اندکس شکستگی استابولوم در گروه جراحی و غیرجراحی به ترتیب 2/55% و 5/32% بود. بیماران در گروه جراحی نتایج عملکرد بهتری داشتند. نتیجهگیری: جدا از شدت صدمات اولیه وارد به مفصل، جااندازی دقیق شکستگی و نیز تعیین اندکس شکستگی استابولوم در تعیین طرح درمان مناسب و نتایج آن بیشترین تاثير را دارند. درمان جراحی در این بیماران با نتایج عملكرد بهتری همراه بود.
نویسندگان: علی اصغر حدادپور , ناصر صرافان, احمد دشت بزرگ, مریم ابراهیمی , SAH Mehdinasab , AA Haddadpoor , N Sarrafan , A Dashtbozorg
کلیدواژه ها :
: 6962
: 0
: 0
ایندکس شده در :
: 3775
: 1
: 0
ایندکس شده در :
پیشزمینه: شکستگی تنه استخوان درشتنی ساق یکی از شایعترین شکستگیها در اندامتحتانی است که در صورت جابهجایی و عدم پایداری بین قطعات شکسته نیاز به عمل جراحی و ثابت کردن محل شکستگی میباشد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه نتایج دو روش جراحی «پلاکگذاری» و میله داخل استخوانی قفلشونده در درمان شکستگی بسته تنه استخوان درشتنی ساق بود.مواد و روشها: این مطالعه بهصورت آیندهنگر و تصادفی در یک دوره زمانی 15 ماهه انجام شد. در این مدت تمامی بیماران دچار شکستگی بسته تنه استخوان درشتنی ساق که به دو بیمارستان آموزشی درمانی شهر اهواز مراجعه نموده و به یکی از روشهای درمانی مذکور درمان شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب 106 بیمار وارد مطالعه شدند. 50 بیمار با «میلهگذاری» و 56 بیمار با «پلاکگذاری» درمان شدند. میزان و مدت زمان جوشخوردگی و عفونت، شاخصهای ارزیابی بیماران بودند و بیماران بهمدت یکسال پیگیری شدند.یافتهها: از تعداد کل بیماران، 52 نفر (9/92%) در گروه «پلاکگذاری» و 48 بیمار (96%) در گروه «میلهگذاری» جوشخوردگی بدست آوردند. 4 نفر (8/7%) در گروه «پلاکگذاری» و 2 نفر (4%) از گروه «میلهگذاری» جوشنخوردند. میزان عفونت با پلاک نسبت به میله بهصورت معنیداری بیشتر (p=0.034) و میانگین زمان جوشخوردگی با میله نسبت به پلاک بهصورت معنیداری کمتر بود (p=0.006). نتیجهگیری: از نظر میزان جوشخوردگی تفاوت آشکاری بین «پلاکگذاری» و «میلهگذاری» در شکستگیهای بسته تنه تیبیا دیده نمیشود، لیکن «پلاکگذاری» با جوشخوردن کندتر و با احتمال عفونت بیشتری همراه است.
نویسندگان: ناصر صرافان
کلیدواژه ها : آسيبهاي تاندون - تاندونها - دست - بازو
: 5457
: 38
: 0
ایندکس شده در :
پيشزمينه: پارگی تاندونهای بازکننده انگشتان دست از آسیبهای شایع نسج نرم در اندام فوقانی است. ترميم اين زخمها به عوامل متعددي شامل شدت ضربه اوليه، ساير ضايعات موجود، ناحيه پارگي، تجربه جراح و همچنين توانبخشي بعد از عمل بستگي دارد. هدف از این مطالعه بررسی نتایج ترمیم اولیه پارگی تاندونهای باز کننده انگشتان در نواحي مختلف دست ميباشد.مواد و روشها: مطالعه بهصورت آيندهنگر توصيفي در طي 28 ماه (از 1383 تا 1385) در دو بيمارستان آموزشي اهواز انجام شد. 32 بیمار با زخم باز و بریدگی تاندونهای بازکننده انگشتان و شست دست بستری و تحت درمان جراحی قرار گرفتند. ميانگين سني بيماران 6/24 سال (46-17 سال) بود. ترمیم به روش بخيه تغيير يافته «كسلر» با دو گره نایلون 4 صفر انجام شد. ميانگين زمان پیگیری 7 ماه بود. نتایج براساس سیستم امتیازدهی «ميلر» ارزیابی شدند.یافتهها: در مجموع 72 تاندون بازکننده در 32 بيمار، تحت درمان و ترمیم جراحی قرار گرفتند. عفونت محل زخم یا پارگی مجدد در هیچ موردی مشاهده نشد.بیشترین محل پارگی در نواحي 5 و3 بهترتیب 36% و 7/34% و کمترین محل آسیب در نواحي 1 و 4 به ترتيب 9/6% و 7/9% بود. در مجموع بهترين نتايج در پارگی نواحي 5 و سپس 3 (88%-84%) دیده شد. نتایج بد در پارگیهای نواحي 1 و 2 و 4 بیشتر بود. نتیجهگیری: پارگی تاندونهای بازکننده انگشتان در سطح پشتی دست و ساعد در نواحي 3 و5 نتایج بهتری نسبت به نواحي 1 و 2 و 4 دارد و ترمیم با روش بخيه تغيير يافته کسلر، استحکام کافی در محل آسیب فراهم میکند.