مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: ناصر صرافان
کلیدواژه ها : آسيبهاي تاندون - تاندونها - دست - بازو
: 6737
: 38
: 0
ایندکس شده در :
پيشزمينه: پارگی تاندونهای بازکننده انگشتان دست از آسیبهای شایع نسج نرم در اندام فوقانی است. ترميم اين زخمها به عوامل متعددي شامل شدت ضربه اوليه، ساير ضايعات موجود، ناحيه پارگي، تجربه جراح و همچنين توانبخشي بعد از عمل بستگي دارد. هدف از این مطالعه بررسی نتایج ترمیم اولیه پارگی تاندونهای باز کننده انگشتان در نواحي مختلف دست ميباشد.مواد و روشها: مطالعه بهصورت آيندهنگر توصيفي در طي 28 ماه (از 1383 تا 1385) در دو بيمارستان آموزشي اهواز انجام شد. 32 بیمار با زخم باز و بریدگی تاندونهای بازکننده انگشتان و شست دست بستری و تحت درمان جراحی قرار گرفتند. ميانگين سني بيماران 6/24 سال (46-17 سال) بود. ترمیم به روش بخيه تغيير يافته «كسلر» با دو گره نایلون 4 صفر انجام شد. ميانگين زمان پیگیری 7 ماه بود. نتایج براساس سیستم امتیازدهی «ميلر» ارزیابی شدند.یافتهها: در مجموع 72 تاندون بازکننده در 32 بيمار، تحت درمان و ترمیم جراحی قرار گرفتند. عفونت محل زخم یا پارگی مجدد در هیچ موردی مشاهده نشد.بیشترین محل پارگی در نواحي 5 و3 بهترتیب 36% و 7/34% و کمترین محل آسیب در نواحي 1 و 4 به ترتيب 9/6% و 7/9% بود. در مجموع بهترين نتايج در پارگی نواحي 5 و سپس 3 (88%-84%) دیده شد. نتایج بد در پارگیهای نواحي 1 و 2 و 4 بیشتر بود. نتیجهگیری: پارگی تاندونهای بازکننده انگشتان در سطح پشتی دست و ساعد در نواحي 3 و5 نتایج بهتری نسبت به نواحي 1 و 2 و 4 دارد و ترمیم با روش بخيه تغيير يافته کسلر، استحکام کافی در محل آسیب فراهم میکند.
نویسندگان: سعید طباطبایی, ناصر صرافان, سید محمد سیدی
کلیدواژه ها : دررفتگی مفصل ران - استابولوم - شكستگي استخوان
: 7991
: 174
: 0
ایندکس شده در :
پیشزمینه: دررفتگی مفصل ران همراه با شکستگی استابولوم در اثر ضربه شدید و پرانرژی ایجاد ميشود و علیرغم درمان مناسب، ممکن است به اختلال در عملکرد مفصل و ناتوانی بیمار منجر شود. جااندازی شکستگی استابولوم و حفظ و پایداری مفصل هیپ مهمترین عامل درمانی است که در حصول نتایج بعدی، عملکرد مفصل و توانايی بیمار دخالت دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه درمان دررفتگی تروماتیک پشتي مفصل ران همراه با شکستگی دیواره پشتي استابولوم با دو روش جااندازی باز و ثابت کردن شکستگی یا درمان بسته و انجام کشش استخوانی بود. مواد و روشها: در يك بررسی دو ساله، بیمارانی که بهعلت دررفتگی پشتي هیپ همراه با شکستگی دیواره پشتي استابولوم و بدون شکستگی ران یا ساق همانطرف به دو مركز درماني اهواز مراجعه نمودند، با یکی از دو روش فوق تحت درمان قرار گرفتند. جااندازی بسته دررفتگی در كليه بیماران بهصورت اورژانس انجام شد. روش جراحی در 18 بیمار بهصورت عمل الکتیو تثبيت شکستگی استابولوم بود و شكستگي 14 بيمار طي 6-5 هفته با كششگذاري درمان شد. نتایج درمان براساس بررسی دامنه حرکتی، آسیب عصبی، پایداری مفصل، پرتونگاري (تغییرات اولیه استئوآرتریت)، اندکس شکستگی استابولوم (Acetabular fracture index) در هر دو گروه در پیگیری یکساله ثبت؛ و دادهها مقايسه شدند. يافتهها: محدودیت حرکتی بهخصوص در فلکسیون و ابداکسیون در گروه غیرجراحی بيش از گروه جراحی بود (05/0p<). آسیب عصب سیاتیک در 3 بیمار گروه جراحی مشاهده شد که در 2 بیمار بهبودی حاصل گرديد. جااندازی دقیق در گروه جراحی 17 مورد (4/94%) و در گروه غیرجراحی 9 مورد(3/64%) ؛ علايم اولیه استئوآرتریت در گروه جراحی 7 مورد (9/38%) و غیرجراحی 8 مورد (57%) و اندکس شکستگی استابولوم در گروه جراحی و غیرجراحی به ترتیب 2/55% و 5/32% بود. بیماران در گروه جراحی نتایج عملکرد بهتری داشتند. نتیجهگیری: جدا از شدت صدمات اولیه وارد به مفصل، جااندازی دقیق شکستگی و نیز تعیین اندکس شکستگی استابولوم در تعیین طرح درمان مناسب و نتایج آن بیشترین تاثير را دارند. درمان جراحی در این بیماران با نتایج عملكرد بهتری همراه بود.
نویسندگان: علی اصغر حدادپور , ناصر صرافان, احمد دشت بزرگ, مریم ابراهیمی , SAH Mehdinasab , AA Haddadpoor , N Sarrafan , A Dashtbozorg
کلیدواژه ها :
: 9509
: 0
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: احمد آفاقی, افشین آزما, عبدالرضا صلاحی مقدم, برات الله شبان, احسان شاه ولی
کلیدواژه ها :
: 14832
: 5
: 0
ایندکس شده در :
پیشزمینه: شکستگی اینترتروکانتریک جزء شکستگیهای شایع در افراد سالمند بالای 70 سال میباشد. با وجود آن که تثبیت شکستگی، بهترین درمان است، ولی عوارض آن به دلیل سن بالا و مشکلات همراه بسیار بالا میباشد. هدف از این مطالعه، گزارش نتایج درمان جراحی شکستگی اینترتروکاننتریک هیپ بود.مواد و روشها: در یک مطالعه توصیفی آیندهنگر، کلیه بیمارانیکه به علت شکستگی اینترتروکانتریک طی دو سال در دو بیمارستان آموزشی اهواز تحت عمل جراحی تثبیت داخلی با روش پیچ و پلاک دینامیک (DHS) قرار گرفته بودند، بررسی شدند. 84 بیمار با میانگین سنی 4/73 سال (98-59 سال) تحت مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد 34 (5/40%) مرد و 50 (5/59%) زن) بودند. بیماران حداقل به مدت یک سال مورد پیگیری قرار گرفتند. یافتهها: هشت بیمار (5/9%) کوتاهی اندام بیش از 2 سانتیمتر داشتند. 4 بیمار (7/4%) دچار عارضه بیرونزدگی وسیله شدند. 8 بیمار (5/9%) دچار بدجوش خوردن شکستگی به صورت بدشکلی واروس، 1 بیمار (1/1%) دچار نکروز آواسکولار سرفمور، 13 بیمار (4/15% ) عفونت عمل، و 2 بیمار (3/2%) دچار بدجوشخوردگی شکستگی محل شدند. 9 بیمار (7/10% ) طی 24 هفته فوت کردند. 10 بیمار (9/11%) تحت عمل جراحی و تثبیت مجدد قرار گرفتند. میانگین زمان برگشت به فعالیت قبل از عمل 5 هفته بود. نتیجهگیری: عوارض شکستگیهای اینترتروک هیپ، حتی پس از تثبیت با پیچ و پلاک بالا میباشد. به جز درصد بالاتر عفونت، سایر یافتهها با مطالعات مشابه در پیشینه تحقیق، هسمو است.